menu

Đóng

Bán buôn và bán lẻ

  • Buôn bán đồ uống, thực phẩm; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
  • Buôn bán kim loại và quặng kim loại;
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.