menu

Đóng

Hoạt động khai khoáng

Khai thác quặng sắt;
Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón;
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.