menu

Đóng

Bản vẽ thi công trong xây dựng đối với thiết kế

Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế đảm bảo thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.
Thiết kế bản vẽ thi công
Như vậy, thiết kế bản vẽ thi công là giai đoạn cuối cùng trong quá trình thiết kế cho một công trình xây dựng. Hiển nhiên nó phải được triển khai dựa trên thiết kế kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt. Bản vẽ thi công cần phải được sự phê duyệt của chủ đầu tư trước khi triển khai thi công công trình.

Đối với thiết kế 1 bước, chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công để người quyết định đầu tư phê duyệt cùng với báo cao kinh tế – kỹ thuật.

Đối với thiết kế 2 bước, chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Đối với thiết kế 3 bước, bản vẽ thi công cần phải được chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai thi công. Chủ đầu tư cũng có thể thuê tư vấn giám sát kiểm tra bản vẽ thi công trước khi phê duyệt.

Nội dung thẩm tra bản vẽ thi công đối với thiết kế 1 bước và 2 bước như thế nào?
1. Sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở;

2. Sự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình;

3. Sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

4. Đánh giá mức độ an toàn công trình;

5. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

6. Sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Icon Share News
Chia sẻ